วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมการอ่านของนักเรียน และประชาชนทั่วไปในชุมชนที่มาใช้บริการห้องสมุดโรงเรียน
 • เพื่อเผยแพร่สื่อ องค์ความรู้สู่สาธารณะผ่านห้องสมุดโรงเรียนให้นักเรียน และประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้อย่างทั่วถึง สะดวกรวดเร็ว และประหยัดมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการดำเนินชีวิตให้กับนักเรียน และประชาชนในชุมชน
 • เพื่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดชีวิตอิเล็กทรอนิกส์
 • เพื่อสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆ ในการทำงานด้านวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทบาทของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

1.1 โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
1.2 คู่มือการจัดหมวดหมู่หนังสือ (ระบบทศนิยมดิวอี้)
1.3 แผ่นป้ายเกร็ดความรู้ต่าง ๆ
1.4 อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานเทคนิคห้องสมุด

 • ดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานเทคนิคในห้องสมุด ได้แก่ การวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือและลงทะเบียน ติดตั้งโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ กรอกข้อมูลลงในระบบโปรแกรมห้องสมุด และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับโรงเรียนในเครือข่าย
 • ติดตามประเมินผลดำเนินงานและนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงานในระยะต่อไป

บทบาทของโรงเรียน

 1. จัดเตรียมห้องสมุดที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์
 2. จัดเตรียมบุคลากรในการบริหารจัดการ และดูแลรับผิดห้องสมุดมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์
 3. จัดเตรียมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการติดตั้งโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และสื่อมัลติมีเดียที่มีอยู่ในห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นสื่อกลางในการพัฒนานักเรียน และประชาชนในชุมชน
 5. ดำเนินการจัดเก็บสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดพร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง

ข้อตกลงอื่นๆ

 1. ให้มีการประชุมประสานงานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และแก้ไขปัญหาอุปสรรค รวมทั้งการพัฒนาการดำเนินงานร่วมกัน
 2. ในระหว่างการดำเนินโครงการ หากมีปัจจัยเงื่อนไขต่างๆ ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนของโครงการได้ สำนักและโรงเรียนอาจมีการทบทวนเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ได้
 3. การดำเนินโครงการห้องสมุดมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง 29 โรงเรียน จะดำเนินการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในด้านวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นแหล่งค้นคว้าในชุมชนและท้องถิ่น
 • มีโรงเรียนเข้าร่วมเครือข่าย จำนวน 00 โรงเรียน

 • มีโรงเรียนเข้าร่วมเครือข่าย จำนวน 00 โรงเรียน

 • มีโรงเรียนเข้าร่วมเครือข่าย จำนวน 00 โรงเรียน