ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการห้องสมุดมีชีวิต พิชิตการเรียนรู้

                ห้องสมุดโรงเรียน เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีความสำคัญยิ่งต่อการ จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆของนักเรียน เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อำนวยความสะดวก จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  ศึกษาค้นคว้า แสวงหาคำตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้  ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ที่เน้นให้ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน  เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา แสวงหาคำตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเช่น การทำงาน โครงงาน รายงาน ชิ้นงาน  การปฏิบัติจริง โดยสถานศึกษาควรมีการพัฒนา  ปรับปรุงห้องสมุดให้สะดวกต่อการใช้ เช่น การพัฒนาห้องสมุด    จัดบรรยากาศให้น่าสนใจ ปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

               ดังนั้นโรงเรียนบ้านหนองสองตอน จึงได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน  เพื่อเป็นการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ ซึ่งห้องสมุดมีชีวิตเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด จัดบรรยากาศและดำเนินกิจกรรมต่างๆที่อำนวยความสะดวกต่อการใช้บริการของนักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน และเพื่อให้ครูนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้สำหรับศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมีความสุขและเกิดนิสัยรักการอ่านมากขึ้น

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *