โครงการเยาวชนแก่งเสี้ยนสดใส ห่างไกลยาเสพติด

           วันที่ ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๓  องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน  ร่วมกับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  จัดโครงการเยาวชนแก่งเสี้ยนสดใส  ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวันอันสมควร  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน